تعیین اصالت و منشا جغرافیایی روغن زیتون با استفاده از آنالیز ایزوتوپ های پایدار

تعیین اصالت و منشا جغرافیایی روغن زیتون به کمک اندازه گیری نسبت ایزوتوپ پایدار 13C/12C در اسیدهای چرب اصلی (مانند لینولئیک، اولئیک، اسیدهای پالمیتیک و استئاریک) و همینطور نسبتهای ایزوتوپ های 2H/113C/12C و18O/16O در روغن زیتون به صورت بالک با استفاده از تکنیک های طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپی-گاز کروماتوگرافی (GC-C-IRMS) و طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپی-آنالیز عنصری  (EA-IRMS)با موفقیت انجام شده است .

olive.jpg

تعیین اصالت و منشا جغرافیایی زعفران با استفاده از آنالیز ایزوتوپ های پایدار

یکی از روش های قابل اعتماد اصالت سنجی و تمایز نمونه های زعفران بر اساس منشا جغرافیایی آنها، آنالیز ایزوتوپ های پایدار (δ13C، δ15N ، δ34S ، δ2H و δ18O) می باشد.

saffron3.jpg


تشخیص عسل اصل از عسل تقلبی ب
ه کمک آنالیز ایزوتوپ کربن

امروزه قابل اعتمادترین روش برای تشخیص اصالت عسل، تعیین نسبتهای ایزوتوپ 13C موجود در کربوهیدرات ها (ساکارز ، گلوکز و فروکتوز) و پروتئین عسل، با استفاده از طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپی- کروماتوگرافی مایع(HPLC-IRMS)  و طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپی- آنالیز عنصری (EA-IRMS)  می باشد.

honey.jpg

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: a-sirl@araku.ac.ir

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد