خلاصه ای از فرایند آنالیز

 

آنالیز δ34S در نمونه­ های جامد

پس از خردایش نمونه­ های جامد و تبدیل آنها به یک پودر همگن، نمونه توسط دستگاه آنالیز عنصری در دمای بالا در حضور اکسیژن اضافی مورد احتراق قرار گرفته و گوگرد موجود در آن تبدیل به گاز SO2 می­ گردد. این گاز پس از طی مراحل خالص سازی از سایر گازهای همراه جدا شده و از طریق سیستم جریان مداوم (Continuous-flow) بهمراه گاز هلیوم بعنوان گاز حامل وارد دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی (Isotope Ratio Mass Spectrometer) می گردد.جهت اندازه­ گیری نسبت ایزوتوپی 34S/32S نسبت شدت مولکولی جرمهای 66 به 64 سنجیده شده و گزارش می­ گردد.

آنالیزδ13C وδ18O در کربنات

کربنات موجود در نمونه­ های خردایش شده با اسید فسفریک واکنش داده و تولید گاز CO2 می نماید.این گاز پس از خالص سازی و رطوبت­ گیری از طریق دستگاه ورودی دوگانه(Dual-Inlet) به دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی تزریق شده و از طریق تعیین نسبت جرمهای 18O/16O و 13C/12C مورد اندازه ­گیری قرار می­ گیرد.

آنالیز δ15N و δ13C در جامدات

نیتروژن و کربن موجود در نمونه توسط تکنیک آنالیز عنصری به ترتیب به N2 و CO2 تبدیل می شوند و پس از جداسازی، توسط  تکنیک جریان مداوم (Continuous-flow) به دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی تزریق می شوند. با اندازه گیری نسبت های جرمی 29 به 28، نسبت ایزوتوپی 15N/14N و با اندازه گیری نسبت های 45 به 44، نسبت ایزوتوپی 13C/12C اندازه گیری خواهد شد.

آنالیز δ18O، و δD در آب

برای آنالیز δ18O، نمونه های آبی در تعادل با گاز  CO2 قرار گرفته و گاز  CO2 حاصله از طریق دستگاه ورودی دوگانه(Dual-Inlet) به اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی وارد شده و نسبت 18O/16O آن با اندازه گیری نسبت پرتوهای مولکولی 46 به 44 مورداندازه گیری قرار می گیرند. درمورد اندازه گیری δD، نمونه ای آبی درحضور کاتالیست پلاتین با گاز H2 به تعادل رسیده و گاز H2 حاصله پس از رطوبت زدایی به دستگاه اسپکترومتر جرمی نسبت ایزوتوپی تزریق شده و نسبت D/H آن با اندازه گیری پرتوهای مولکولی(2)  H2 و (3)  HD مورد اندازه گیری قرار می گیرند.

اطلاعات تماس

اراک - میدان بسیج - بلوار کربلا - دانشگاه اراک - آزمایشگاه مرکزی- مرکز تحقیقات ایزوتوپهای پایدار

Email: sir.lab.araku@gmail.com

تلفن : ۳۲۶۲۲۸۲۲ ۰۸۶ - ۳۲۶۲۲۸۲۰ ۰۸۶

امکانات

آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار شامل یک آزمایشگاه دستگاهی، یک آزمایشگاه آماده سازی نمونه و یک انبار نگهداری نمونه ها می باشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ بوده و متعلق به "آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک" می باشد